Lietošanas noteikumi

Lejupielādēt

LMT Straumes lietošanas noteikumi

1. Lietošanas noteikumos izmantotie termini

1.1. Lietošanas noteikumi – šie lietošanas noteikumi, kas tiek piemēroti LMT Straumes Lietotājam un regulē LMT un Lietotāja savstarpējās attiecības saistībā ar LMT Straumes izmantošanu.

1.2. Lietotājs – fiziska persona, kura apmeklē LMT Straumi un/vai lieto to.

1.3. Lietotne – LMT mobilā lietotne “LMT Straume”, kas darbojas galiekārtās ar Android, IOS operētājsistēmām, un kurā Lietotāji, izmantojot internetu, var piekļūt un lietot tajā pieejamo Saturu.

1.4. LMT – “Latvijas Mobilais Telefons” SIA, adrese: Ropažu iela 6, Rīga, LV-1039

1.5. LMT Straume – Lietotnē un Tīmekļa vietnē nodrošināts LMT pakalpojums.

1.6. Saturs – televīzijas programmas un audiovizuāli darbi pēc pieprasījuma, tajā skaitā raidījumi, kas pieejami LMT Straumē.

1.7. Tīmekļa vietne – tīmekļa vietne straume.lmt.lv , kurā Lietotāji, izmantojot internetu, var piekļūt un lietot tajā pieejamo Saturu.

2. Lietošanas nosacījumi

2.1. Lietošanas noteikumi nosaka ar LMT Straumes izmantošanu saistītus jautājumus. Lietošanas noteikumi ir saistoši visiem Lietotājiem.

2.2. LMT ir LMT Straumes uzturētājs un veidotājs.

2.3. LMT Straume ir pieejama ikvienam Lietotājam galiekārtās ar interneta pieslēgumu neatkarīgi no interneta pakalpojumu nodrošinātāja. Lietotne bez papildu maksas pieejama IOS un Android operētājsistēmu veikalos.

2.4. Pirms LMT Straumes izmantošanas uzsākšanas Lietotājam ir pienākums iepazīties ar Lietošanas noteikumiem. Lietošanas noteikumi ir pieejami Lietotnes izvēlnē un Tīmekļa vietnes sadaļā “Par LMT Straumi”.

2.5. LMT Straumē Saturs ir pieejams bez papildus maksas. Maksa par internetu atbilstoši pakalpojuma nodrošinātāja noteiktajām maksām. Saturs ir pieejams ikvienam interesentam neatkarīgi no izvēlētā interneta pieslēguma, izņemot televīzijas kanālus un atsevišķas satura vienības, kuri pieejami tikai LMT klientiem LMT tīklā.

2.6. LMT Straumē Lietotājs var sekot līdzi Latvijā aktuāliem notikumiem sportā, kultūrā, mākslā, kā arī koncertiem un konferencēm tiešraidēs un videoierakstos. LMT Straumē piedāvātā Satura izvēlnē Saturs ir sadalīts pa tēmām, kuras Lietotājs var brīvi izvēlēties.

2.7. Lai Lietotne pilnvērtīgi darbotos, regulāri nepieciešams veikt Lietotnes atjaunināšanu ar jaunākajiem pieejamiem Lietotnes versiju izlaidumiem, kā arī veikt lietotās operētājsistēmas atjauninājumus.

2.8. LMT ir tiesības ierobežot LMT Straumes izmantošanas iespējas vai tās liegt gadījumā, ja LMT rodas šaubas, ka LMT Straume tiek lietota vai Lietotāja rīcība atbilst šiem noteikumiem.

3. Datu apstrāde un privātuma politika

3.1. LMT kā Pārzinis apstrādā Lietotāju datus Lietošanas noteikumos paredzētajā apmērā un kārtībā. LMT kā datu pārzinis šiem jautājumiem velta vislielāko vērību. LMT sniegto pakalpojumu ietvaros datus apstrādājam tikai nepieciešamajā apjomā un laika periodā, kas izriet no pakalpojuma būtības un saistošo normatīvo aktu prasībām. Lai nodrošinātu LMT Straumes piedāvājumu Lietotājiem, var tikt apstrādāti pamatdati, pakalpojuma ietvaros pārraidītā satura dati, kā arī elektronisko sakaru metadati, tostarp noslodzes dati – ar elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu saistītā informācija. Apstrādājamo datu mērķis ir īstenot izvēlētā pakalpojuma izpildi, tostarp nodrošināt ar to saistīto kvalitāti, pieteikto jautājumu risināšanu, ja tādi rodas, kā arī saistošo normatīvo aktu izpildi. Datu apstrādes pamats ir pieprasītais/izmantotais LMT pakalpojums un ar to saistīto normatīvo aktu īstenošana. Šāda apstrāde ir priekšnosacījums pakalpojuma sniegšanai, un datu nesniegšana var daļēji vai pilnībā kavēt vai pārtraukt darījuma nodrošināšanu. Ja Lietotājs, lejupielādējot Lietotni, ir piekritis paziņojumu (notifikāciju) saņemšanai, kā arī LMT Straumes sadaļā “Manas intereses” atzīmējis sevi interesējošās Satura tēmas, LMT apstrādā šos datus ar mērķi informēt Lietotāju par Saturu, kas ir/būs pieejamas LMT Straumē. Attiecībā uz saviem datiem LMT klientam ir tiesības īstenot normatīvajos aktos noteiktās tiesības. Plašāka informācija par LMT īstenoto datu aizsardzību un tiesībām datu apstrādes jomā pieejama LMT privātuma politikā.

3.2. Gadījumā, ja Lietotājs pakalpojumu un/vai LMT Straumes ietvaros ir devis savu piekrišanu Lietotāja datu apstrādei konkrētiem mērķiem, LMT veic attiecīgo Lietotāju datu apstrādi, pamatojoties uz attiecīgo Lietotāja piekrišanu tam nepieciešamajā apmērā.

3.3. Bez Lietotāja piekrišanas LMT nedod Lietotāja personas datus trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos paredzētajām personām noteiktos gadījumos, kārtībā un apjomā, un LMT pilnvarotām personām un sadarbības partneriem Pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai, Lietotnes darbības un darbības kvalitātes nodrošināšanai, attīstīšanai un pilnveidošanai.

3.4. Datu apstrāde netiek veikta ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās Zonas dalībvalstīm.

3.5. Statistikas, LMT Straumes uzlabošanas un reklamēšanas nolūkos Lietotāju dati var tikt izmantoti anonimizētā formā.

4. Intelektuālais īpašums

4.1. LMT Straumes Saturs ar izņēmumiem, kas īpašos gadījumos atbilstoši tiek norādīti, kā arī visa informācija, dati, teksti, logotipi, ikonas, attēli, kā arī LMT Straumes dizains un noformējums ir LMT vai tā piesaistīto sadarbības partneru īpašums vai tiek izmantots saskaņā ar trešo personu atļaujām, kas piešķir attiecīgās intelektuālā īpašuma tiesības uz to izmantošanu. LMT Straumes Saturu un informāciju aizsargā normatīvie akti, kas regulē intelektuālā īpašuma tiesības.

4.2. Lietotājam ir aizliegts pilnībā vai daļēji pavairot, reproducēt, izplatīt, pārveidot, embedēt, lejupielādēt, dalīties sociālajos tīklos un jebkādā citā veidā izmantot LMT Straumes Saturu.

4.3. LMT Straumes pārveidošana, pielāgošana, licences izsniegšana trešajām personām, pirmkoda atšifrēšana, dekompilēšana vai cita veida kaitniecībā lietotajai programmatūrai vai platformai ir aizliegta.

4.4. Jebkura saite uz trešo personu lietotnēm vai informāciju, kas var būt pieejama LMT Straumē, ir ievietota tikai ar mērķi sniegt vispārīgus ieteikumus, lai Lietotājam padarītu pieejamus citus informācijas avotus, kas viņu varētu interesēt. LMT nav atbildīgs par šo lietotņu vai informācijas izmantošanas, konfidencialitātes un citiem noteikumiem, un tāpēc Lietotāji tiek aicināti iepazīties ar attiecīgiem noteikumiem, jo tie var atšķirties no LMT Straumei piemērojamiem noteikumiem.

5. Izmaiņas LMT Straumes Saturā, darbībā un Lietošanas noteikumos

5.1. LMT pastāvīgi tehniski uzlabo LMT Straumi, nodrošinot tās izmantošanas iespēju, funkcionalitāšu pilnveidošanu, pilnvērtīgu un kvalitatīvu darbību. LMT ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem pievienot vai atcelt jebkādas funkcionalitātes vai risinājumus. LMT Straumē ir iespējami īslaicīgi darbības pārtraukumi, kas saistīti ar LMT Straumes uzturēšanas, apkalpošanas vai uzlabošanas darbiem. LMT pastāvīgi veic izmaiņas arī LMT Straumes Satura piedāvājumā.

5.2. LMT ir tiesīgs mainīt vai atjaunināt LMT Straumes Saturu, elementus, kas iekļauti LMT Straumes dizainā un konfigurācijā, kā arī grozīt vai papildināt Lietošanas noteikumus.

5.3. Ja Lietošanas noteikumos tiks veiktas izmaiņas, tās tiks atspoguļotas Lietošanas noteikumu atjauninātajā versijā, norādot Lietošanas noteikumu aktuālo datumu. Lietošanas noteikumu aktuālā redakcija stājas spēkā pēc atjaunoto Lietošanas noteikumu publicēšanas Lietotnē un Tīmekļa vietnē.

6. Citi noteikumi

6.1. LMT Straumes un Satura izmantošanu, kā arī šos Lietošanas noteikumus reglamentē Latvijas Republikā spēkā esošie tiesību akti.

6.2. Lai uzdotu jautājumus vai sazinātos ar LMT par Lietošanas noteikumiem, LMT Straumi vai Lietotāju datu apstrādi, lūdzam rakstīt uz info@lmt.lv.